Kasutajatingimused ja privaatsus

Iga isik või kasutaja kes kasutab Connect.ee veebilehekülge (edasi Connect.ee) või siin leiduvat informatsiooni nõustub järgnevate tingimustega(kokkulepe).
See kokkulepe on seaduslik leping kasutaja ja Connect.ee vahel teenuste kasutamiseks, mille hulka kuuluvad arvutitarkvara, infosalvestamismehhanismid, andmebaasid ja seotud joonised, prinditud materjalid, ning elektrooniline või online dokumentatsioon.
Kui te ei nõustu antud kokkuleppe tingimustega, ei ole teil õigust kasutada Connect.ee.
Connect.ee on veebilehekülg, mis pakub võimaluse koguda ja hallata informatsiooni oma kasutajate jaoks.
Registreeritud kasutajad koguvad informatsiooni luues uurimusi ja tehes neid kättesaadavaks kolmandatele osapooltele saates kutseid või avaldades uurimuse lingi.
Registreerudes või osaledes uuringus Connect.ee, nõustub kasutaja, et tema andmeid hallatakse ja töödeldakse.
Kasutaja nõustub, et tema informatsioon on kättesaadav veebilehekülje osas "viited".
Connect.ee võtab automaatselt vastu ja talletab oma serveritesse informatsiooni külastaja brauserist. Siia hulka kuuluvad IP aadress, küpsised ja muu kättesaadav informatsioon.
Connect.ee kasutajakonto on kaitstud salasõnaga kaitsmaks kasutaja informatsiooni turvalisust ja privaatsust. Iga registreeritud kasutaja vastutab oma andmete mitte jagamise eest kolmandate osapooltega. Kasutaja vastutab enda poolt sisestatud informatsiooni eest ja muude tema kontoga tehtavate tegude eest. Kasutaja vastutab oma konto informatsiooni ja salasõna privaatsuse eest.


Informatsiooni sisalduse vastutus

Connect.ee kasutaja on vastutav kogu veebileheküljele sisestatud, saadetud või muul viisil kolmandatele isikutele avaldatud informatsiooni eest.
Connect.ee ei kontrolli infot ja sisu, mis on tehtud kättesaadavaks kasutades veebilehekülje teenuseid. Connect.ee ei garanteeri antud informatsiooni kvaliteeti, õigsust ega vastavust.
Kasutades Connect.ee, nõustub kasutaja mitte kasutama teenuseid järgnevalt:
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasugust Sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ohtlik, solvav, ahistav, piinav, laimav, ropp, laimav, teise privaatsust häiriv, vihkav või rassiliselt või muidu etniliselt vastuvõetamatu ning võiks ükskõik kuidas kahjustada alaealisi.
  • Jäljendama ükskõik millist isikut või olemust, kaasa arvatud, kuid mitte piiratud
  • Connect.ee ametlikku või valet olekut või mingil muul viisil vääriti esitama oma seotust mingi isiku või olemusega.
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasugust Sisu, mille kättesaadavaks tegemiseks teil pole õigust seaduse või lepingulise või hooldusliku suhte alusel (nagu siseinformatsioon, suletud ja usalduslikku informatsiooni, millest ollakse teadlik osana töösuhtest või mida on läbi muude kokkulepete keelatud avaldamast).
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasugust Sisu, mis rikub ükskõik millist patenti, kaubamärki, kaubasaladust, autoriõigust või teisi omandiõiguseid, ükskõik millise osapoole "Õiguseid".
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasuguseid küsimata või omavolilisi reklaame, promotsioonimaterjale, "rämpsposti", "spämmi", "kettkirju", "püramiidskeeme", või teisi müügile orienteeritud skeeme.
  • Sekkuma või segada Teenust või servereid või Teenusega ühendatud võrgustikke või eirata nõudmisi, protseduure, Teenusega seotud võrgustike reeglite ja sätete rikkumist.
  • Tahtlikult või tahtmatult rikkuma ükskõik millist rakendatavat kohalikku, piirkondlikku, riiklikku või rahvusvahelist seadust.


Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika sätestab, kuidas Connect.ee töötleb kasutajate informatsiooni, mida korjatakse ja säilitatakse Connect.ee andmebaasides.
Connect.ee kasutajakonto informatsioon, loodud uuringud ja tulemused on vaid kasutaja omand. Informatsiooni konfidentsiaalsus on üks Connect.ee peamistest tegevusprintsiipidest. Connect.ee ei tee kättesaadavaks kasutajainformatsiooni kolmandatele osapooltele, kui tegu ei ole juhtumitega, kus seda nõuab kohalik või rahvusvaheline seadus.
Connect.ee omab õigust sulgeda kasutajakonto ja ligipääs uuringutele ning edastada antud informatsioon seaduslikele organitele, kui seda nõuavad seadused või kui on põhjust arvata, et sellist tegevust tuleks alustada.
Registreerumine Connect.ee teenustele ja neis osalemine on vabatahtlik. Uuringus osalejad on teadlikud sellest, kui palju isiklikku informatsiooni nad edastavad.
Uuringus osalejad on teadlikud, et kõik edastatav informatsioon on kättesaadav ja seda kasutatakse andmetöötluseks Connect.ee kasutaja poolt.


GDPR

Käesolev privaatsuspoliitika info kirjeldab, kuidas Connect.ee kogub ja kasutab Teie andmeid seoses pakutavate teenustega, edaspii TEENUSTEGA.

Seda privaatsuspoliitikat rakendatakse, kui keegi kasutab mingit osa TEENUSTEST. Seoses privaatsuspoliitikaga on TELLIJA isik, kes loob ja jagab online uuringuid ja VASTAJA on isik, kes vastab TELLIJA või Connect.ee poolt loodud küsitlustele.


TEENUSTE pakkumine Connect.ee poolt on vabatahtlik. Teilt ei nõuta mingi isikliku informatsiooni esitamust, v.a juhul, kui Te ise valite TEENUSE, mis eeldab sellise informatsiooni andmist. Kui Te ei nõustu selle privaatsuspoliitika tingimustega, siis palun ärge esitage mingit isiklikku informatsiooni ja lõpetage TEENUSTE kasutamine.

Kui Te loote TELLIJA konto või kasutate TEENUSEID, siis sellega Te nõustute TeieT andmete kogumise ja kasutamisega käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud moel.

Teil on õigus vaadata, kustutada ja piirata oma isikuandmete kasutamist. Vastavad taotlused tuleb saata Connect.ee kasutades kontakti vormi või e-maili TEENUSTE infos.


TELLIJALT me kogume ja säilitame järgnevaid andmeid:

Registreerumisinfo – eesnimi, perekonnanimi, asutus ja e-maili aadress. TELLIJA saab vaadata ja töödelda seda infot seadetes.

Uuringu andmed – küsimused ja vastused

Tasuliste kontode kasutajalt küsime me arvelduse andmeid vastavalt arveldamise seadustele.

Seadme ja süsteemiinfo: Connect.ee võib koguda infot seadmelt, mida TELLIJA kasutab TEENUSTE tarbimiseks – IP aadress, brauseri tüüp ja kasutussagedus.

Küpsiste ja pluginate info: Connect.ee kasutab kolmandate asutuste jälitusteenuseid (GoogleAnalytics), mis tähendab küpsiste ja pluginate kasutamist, mis koguvad anonüümseks muudetud infot meie veebilehtede külastajate kohta. See võib sisaldada kasutussageduse ja kasutajate statistikat.

VASTAJATELT me kogume ja säilitame järgnevat infot:
Uuringute vastused. Palun pange tähele, et Connect.ee ei ole vastutav uuringute sisu osas. Kui Teil on küsimusi uuringu sisu osas, palun võtke otse ühendust TELLIJAGA.


Registreeritud e-mail, IP aadressja registreerumise aeg juhul, kui VASTAJA registreerub Connect.ee andmebaasi tellijaks.

Seadme ja süsteemiinfo: Connect.ee võib koguda infot seadme kohta, millega TELLIJA kasutab TEENUSEID – IP aadress, brauseri tüüp ja kasutussagedus.

Küpsiste ja pluginate info: Connect.ee kasutab kolmandate asutuste jälitusteenuseid (GoogleAnalytics), mis tähendab küpsiste ja pluginate kasutamist, mis koguvad anonüümseks muudetud infot meie veebilehtede külastajate kohta. See võib sisaldada kasutussageduse ja kasutajate statistikat.
TELLIJA, kes loob uuringu, on Andmevaldaja kõikide andmete osas, mis tekivad vastustena ja Connect.ee on nende andmete osas Andmetöötleja.

Seoses nimetatud andmetega järgib Andmetöötleja järgnevaid kohustusi Andmevaldaja ees:

Isikuandmeid kasutatakse üksnes TEENUSTE toimimiseks

Isikuandmete konfidentsiaalsust kaitstakse mõistlikkuse piirides ja vastavalt seadustele Andmetöötleja võimaluste piires, seda ka pärast kliendisuhte lõppemist


Andmevaldaja käsutuses olevad andmed edastatakse soovitud sihtkohta 30 päeva jooksul vastava nõude saamisest. Andmete edastamise vahendid on seatud Andmetöötleja poolt.

Andmevaldaja kohustub kustutama andmed 30 päeva jooksul alates vastava kirjaliku taotluse saamisest.


Me kasutame Teilt kogutud infotTEENUSTE toimimise tagamiseks, samuti, et analüüsida, kuidas TEENUSEID parendada. Me võime saata Teile informatsiooni toodete kohta, eripakkumisi ja muud infot seoses TEENUSTEGA, kasutades erinevaid infokanaleid, sh e-maili.

Connect.ee saadab kutseid uuringutes osalemiseks VASTAJATELE, kes on tellinud VASTAJATE andmebaasi jälgimise.


Me ei müü ega avalda TELLIJA uuringuinfot ega isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui see on TELLIJA enda soov.

Connect.ee asub EL-is ja vastab GDPR süsteemi nõuetele nagu näevad ette EL regulatsioonid seoses isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega.


Kui Te olete TELLIJA, siis Te saate otsutada oma eKooli info vastavuse eest.

Lisaks on meil vastavalt seadustele õigus kasutada Teie andmeid otsestel turunduslikel eesmärkidel, samuti selleks, et saata Teile elektroonilisi kanaleid kasutades turundusteateid seoses Connect.ee toodetega või TEENUSTEGA sarnaste toodetega. Teil on võimalus keelduda edaspidi turundusteadete saamisest.

Küpsiseid kasutatakse, et jälgida Teie TEENUSTE kasutamist.


Teil on võimalik oma konto kustutada või keelduda kõikide e-mailide saamisest Connect.ee poolt, kui kustutate oma konto seadete lehel. Konto kustutamine toob kaasa kõikide Teie andmete lõpliku kustutamise meie süsteemidest mõistliku ajaperioodi jooksul.

Me säilitame aktiivsete Connect.ee kasutajakontode infot seni, kuni see on vajalik ja asjakohane meie toimingute jaoks. Lisaks võime me säilitada suletud kontode andmeid vastavuses seadustest tulevate nõuetega, näiteks pettuste ärahoidmiseks, võlgu olevate tasude kättesaamiseks, vaidluste lahendamiseks, kaebuste lahendamiseks, uurimistoimingutele kaasaaitamiseks.
Kogu infot, mida me Teie kohta säilitame, käsitletakse vastavuses seadustega ja käesoleva privaatsuspoliitikaga jälgides seadustes lubatud maksimaalseid ajavahemikke. Nimetatud ajalimiitide lõppemisel kustutatakse andmed täielikult või muudetakse anonüümsest.


Muud eeskirjad

Connect.ee omab õigust informeerida oma kasutajaid erinevatel teemade ja uudiste kohta kasutades kodulehekülge ja e-posti.

Connect.ee omab õigust muuta ja täiendada neid määruseid ilma sellest teatamata.