Töötajate uuring

Tere päevast!
Meie jaoks on väga oline teada, milline on tööatmosfäär meie firmas.
See küsimustik aitab meil hinnata teie suhtumist töösse ja ette valmistada ettepanekuid teie otsesele juhile parandamaks töötingimusi vastavalt teie vajadustele.
See küsimustik on anonüümne.
Uuringu küsimustele vastmiseks kulub umbes 10 minutit teie ajast
Sisestage oma andmed:
Sugu
Vanus
1. Palun valige sobivaim vastusevariant igale nimekirjas olevale küsimusele:
 Jah Ei Ei tea
Kas olete rahul oma töökoormusega?   
Kas tahaksite võtta oma töös lisakohustusi?   
Kas arvate, et teie töökoormus on liiga suur ja seda tuleks vähendada?   
Kas olete rahul oma töötundide ja tingimustega?   
Kas teil on juurdepääas kogu vajalikule informatsioonile, et edukalt oma tööd teha?   
2. Kas teie osakonnas on töökoormust arvestades mõistlik arv töötajaid?
Jah
Ei
3. Teie ettepanekud parandamaks tööprotsesse oma osakonnas või terves firmas:
4. Palun valige igale küsimusele sobivaim vastusevariant:
 Jah Pigem Jah Pigem Ei Ei
Kas saate selgelt aru omak töökohustustest?    
Kas teie töökohustused on kohased teie oskuste ja teadmiste tasemele?    
Kas teie praegused töökohustused langevad kokku sellega, mida tahaksite teha oma karjääris tulevikus?    
Kas olete rahul oma praeguse töö spetsiifikaga?    
5. Millised nendest faktoritest tekitavad stressi sinu töös? (mitmed võimalikud vastused)
Töökoormus
Kliendid
Otsene ülemus
Organisatsiooni juhtkond
Kolleegid
Teatava ülesande tähtajad
Mõne tööülesande ebaselged selgitused
Mul ei ole tööl stressi
Muu
6. Millist nendest hüvedest eelistad? (mitmed võimalikud vastused)
Kõrgem palk
Ametikõrgendus
Rahalised boonused
Lisapuhkepäevad
Kiitus oma otseselt ülemuselt
Avalik kiitus
Kogeda välisvahetust
Firmaautot
7. Palun valige sobivaim vastus nimekirjas olevatele küsimustele:
 Jah Pigem Jah Pigem Ei Ei
Kas olete rahul oma praeguse palgaga? (palk, boonused, maksetingimused etc.)    
Kas arvad, et sinu organisatsiooni palgastruktuur on õiglane ja piisav?    
Kas sinu praegune palgatase vastab sinu teadmiste ja oskuste tasemele?    
8. Palun valige igale nimekirja küsimusele sobivaim vastus:
 Jah Ei Ei tea
Kas teie otsene ülemus arvestab teie ettepanekutega töö osas?   
Kas arvate, et teie otsene ülemus on oma töö jaoks kompetentne?   
Kas saate oma otseselt ülemuselt kogu vajalikku ametialast tuge?   
Kas juhtkond julgustab ja toetab töötajate initsiatiivi?   
9. Kas vajate ametialast lisakoolitust?
Jah
Ei
Ei tea
10. Kuidas pakub organisatsioon tööks vajalikku sisemist ja välist koolitust?
 1234567 
Väga halvasti       Väga hästi
11. Kas olete selles organisatsioonis töötamise ajal osalenud mõnel firmavälisel koolitusel?
Jah
Ei
12. Teie kommentaarid ja ettepanekud :