Töötajate hindamine

Kallid kolleegid!
Täname teid meie uurimusele aja pühendamise eest.

Täites selle uurimuse aitate kaasa meie töötajate hindamise protsessile. Igaüks teist hindab mitut kolleegi, kellega olete jaganud igapäevaseid kohustusi. Seega kogutakse erinevaid arvamusi meie kõigi kohta, tegemaks hinnanguprotsessist reaalsusele vastavam. Sellist hinnanguprotsessi kutsutakse nn. 360 kraadi töötajate hindamise tehnikaks.

Uurimuse eesmärgid:
- Koguda infot töötajatelt ja ülemustel nende kolleegide ja otseste ülemuste töösoorituse kohta.
- Edendada vastastikust kommunikatsiooni ja infovahetust töötajate ja juhtkonna vahel.
- Tunnustada vajadust paranduste jaoks juhtkonna, osakondade ja operatsioonide tasemel.
Sisestage oma andmed:
Nimi, Perekonnanimi
E-posti aadress
Inimene, keda hindate (Nimi, perekonnanimi)
1. Suhtlemisoskus
(Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Oskus oma ideid õigustada ja kaitsta     
Küsib küsimusi, et täpselt teada töö vajadusi ja nõudmisi     
Kange ja veenev teistega vaieldes     
Räägib selgelt, sulavalt ja kaasatõmbaval viisil     
Jätab positiivse ja proffessionaalse mulje     
Kuulab efektiivselt     
2. Kliendi fookus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Arvestab kliendi vaatenurgaga     
Pakub abi ja abistab     
Keskendub kliendi vajadustele     
Lähtub kliendi vajadustest mitte oma mugavusest     
Säilitab usalduslikku ja sõbralikku suhet klientidega     
3. Innovatiivsus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Arendab ja rakendab uusi tooteid ja teenuseid edukalt     
On loov asjade toimimiseks vajalike viiside leidmisel     
Pakub välja organisatsioonilisi ja protsesside muutusi     
Otsib uusi süsteeme ja praktikaid firma sees ja kaugemal     
Loob innovatiivseid ideid     
4. Paindlikkus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
On uutele ideedele avatud ja valmis midagi uut õppima     
Nõustub muutustega entusiastlikult     
Säilitab positiivse suhtumise muutuvates keskkondades     
On nõus aru saama organisatsioonilistest muutustest ja reorganiseerimisest     
5. Äri arendamine
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Saab aru firma eesmärkidest ja töötab nende poole     
Otsib võimalusi arendamaks äri     
On kursis hetke ärikliimaga     
On teadlik hetke ärikliimast ja arengutest tööstusharu sees     
Teeb piisavalt ärilisi otsuseid     
Vaatab probleeme globaalsest perspektiivist     
6. Lojaalsus firmale
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
On lojaalne ja firma edule pühendunud     
Järgib olemasolevaid määrusi ja poliitikaid     
Saab aru organisatsiooni iga osakonna operatsioonidest ja funktsioonidest     
Tunneb firma ajalugu ja tulevikuvisiooni     
7. Firma eesmärgid
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Aitab välja töötada strateegilisi eesmärke     
Saab aru firma missioonist ja visioonist     
On võimeline formuleerima oma töö eesmärke     
On võimeline formuleerima oma positsiooni rolli organisatsioonis     
8. Juhtimisoskused
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Hindab hästi tehtud tööd ja avaldab avalikku tunnustust     
On võimeline mõjutama ja veenma teisi     
Omab selget tulevikuvisiooni     
On efektiivne töötajate konfliktide lahendamisel     
Toimib mentorina teistele     
Oskab osakondi ja üksuseid ühele joonele seda, saavutamaks organisatsioonilisi eesmärke     
Motiveerib ja inspireerib isikliku kogemusega     
On intuitiivne alluvate tugevustest ja nõrkustest arusaamisel ning oskab nendega arvestada kohustuste delegeerimisel     
Loob positiivse töökeskkonna     
9. Meeskonnatöö
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Jagab teadmisi ja meeskonna ressursse kaastöötajatega     
Algatab ja organiseerib meeskonnatööd ja kohtumisi     
On edkuas erinevate inimeste tööle panemises ühise eesmärgi nimel     
Oskab sõnastada eesmärke selgelt ja arusaadavalt     
On tundlik teiste võimete ja vajaduste suhtes     
Arvestab kaastöötajate arvamusega     
Edendab koostööd ja kaasab teisi osalema meeskonnas     
Hea intuitsioon ja võime aru saada erinevatest olukordadest ja rollidest meeskonnas     
10. Planeerimine
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Korraldab ja paneb paika üritusi, tegevusi ja ressursse     
Planeerib hästi struktureeritud ja korraldatud koosolekuid     
Arendab äriplaane ja projektide ettepanekuid     
Tunneb ära potentsiaalsed probleemid ja töötab välja sobivad lahendused     
Efektiivne projektide planeerimisest kuni rakendamiseni välja     
11. Analüütilised oskused
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Suudab andmeid analüüsida ja välja töötada efektiivseid rapordiesitlusi     
Kaitseb otsuseid kogutud info ja andmetega     
Omab teadmisi ja oskusi tegemaks tööd kompetentselt     
Analüüsib kaastöötajate esitlusi ja teeb neist paikapanevaid järeldusi     
12. Tagasiside
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Tunnistab vigu     
On võimeline teistele pakkuma konstruktiivset kriitikat     
Kasutab informatsiooni teistelt hindamaks oma tööd     
13. Probleemide lahendamine
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Tegeleb probleemi põhjuste, mitte ainult sümptomitega     
Probleemi lahendamiseks kuulab ära kõik osapooled     
Ei alusta kunagi konflikte     
Oskab jääda rahulikuks probleemsetes olukordades ning säilitada selge mõtlemine ja eesmärgile suunatus     
Ei väldi konfliktseid olukordi     
14. Sooritus
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Töötab enda töö kohta kõrge kvaliteedi standardiga     
Töötab teiste kohta kõrge kvaliteedi standardiga     
Entusiastlik ja uhke oma töö ja saavutuste üle     
Otsib parandusi     
Teeb kindlaks, et töö vajdused on täidetud või ületatud     
15. Orieneeritus tulemustele ja eesmärkidele
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Oskab prioretiseerida erinevaid eesmärke     
Takistuste puhul jätkab tegutsemist     
Teab kuidas saada asjad tehtud     
Suudab mitte ainult planeerida vaid ka ellu viia     
Teeb parandusi kui vaja     
Teeb alati selle ära, mis vaja     
16. Vastutustunne
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Vastutab oma otsuste eest     
Annab töö üle tähtajal     
Saab usaldada tööülesannete lõpetamisel     
17. Suhted kaastöötajatega.
Palun hinnake oma kolleegi oskuseid. (Väikseim hinne - 1 - väga halb. Kõrgeim hinne - 5 - suurepärane)
 1 2 3 4 5
Respekteerib teisi töötajaid     
Näitab üles huvi kaastöötajate töö ja saavutuste kohta     
Ei võta endale au kaastöötajate ideede ja saavutuste eest     
Hindab kaastöötajate tööd ja saavutusi     
18. Kirjeldage oma kolleegi suurimaid tugevusi.
19. Kirjeldage oma kolleegi kõige olulisemaid aspekte, mida võiks parandada.
20. Lisakommentaarid, kui neid on: